August 2017 Members List

PAID PLAYERS LIST

The following is the list of PAID Players for August 2017

 1. Salim Karim
 2. Faizal Parbatani
 3. Noman Hadwani
 4. Karim Khan
 5. Shahrukh Dawood
 6. Aamir Virani
 7. Barkat Ali
 8. Aashish Haider Ali
 9. Faizan Ali
 10. Karim Kanani
 11. Farhan Nizar
 12. Naeem Nayani
 13. Asif Taj
 14. Noorali
 15. Waqas Sajwani
 16. Mehdi Khan

CASUAL PLAYERS

7/8

 

13/8

 • Shayan $15
 • Irfan $15

20/8

 • Asif Makani UNPAID
 • Sadik $15
 • Saroosh Khawaja $15

27/8

 • Faisal Karimi UNPAID
 • Zohaib Karim UNPAID